Profimedica

Obchodní podmínky
1. Základní údaje
Dodavatel - ALPHA křesla CZ: Na Návsi 698, Vejprnice, 330 27, Česká republika

Dodavatel je plátcem DPH.

IČ: 26393671

DIČ: CZ26393671

Kontaktní údaje:
Telefon: 604234341

e-mail : info@masaznikresla.cz

Na e-maily odpovídáme zpravidla ve lhůtě do 24 hodin v pracovní dny.

Číslo účtu pro bezhotovostní platby: Účet č.: 196885030/0300

2. Objednávka zboží

Dodavatel nezaručuje okamžitou dostupnost všech položek zboží. V případe zdržení dodávky Vás budeme kontaktovat o termínu dostupnosti Vámi objednaného zboží.

K objednání zákazník vybere zboží, řádně vyplní objednávkový formulář a objednávku odešle. Odeslaná objednávka zboží je návrhem na uzavření kupní smlouvy. Objednávka dále slouží k rezervaci zboží.

Před odesláním objednávky bude vypočtena celková cena za zboží a zákazník bude vyzván k jejímu odsouhlasení.

2.1 Zrušení objednávky
Žádost o zrušení objednávky je možné podat prostřednictvím

e – mailu : info@masaznikresla.cz

2.2 Zaslání zboží
Dodací lhůta - objednané zboží bude dle jeho dostupnosti a provozních možností dodavatele dodáno v co nejkratší době přepravní službou, obvykle do 5 pracovních dnů. Zboží se považuje za dodané doručením na adresu, kterou zákazník stanovil v objednávce.

3. Způsob dopravy
Dopravu na určenou adresu zajišťuje dodavatel, a to na území celé České republiky. Podepsáním dodacího listu zákazník souhlasí s převzetím zboží a stvrzuje, že dorazilo mechanicky nepoškozené. Na pozdější reklamace způsobené vinou dopravy pak nelze brát zřetel a budou zamítnuty.

3.1 Způsob uhrazení ceny za zboží
Zboží je možné v plné výši uhradit dobírkou v místě předání zboží prostřednictvím smluvní zásilkové služby, nebo poukázáním kupní ceny na účet dodavatele pod příslušným variabilním symbolem (standartně číslo objednávky), který platbu identifikuje. Zásilka se zbožím obsahuje vždy fakturu.

3.2 Změny cen
Prodávající si vyhrazuje právo změny cen. Platné ceny jsou potvrzeny kupujícímu prodávajícím v okamžiku potvrzení objednávky. Je-li platná cena totožná nebo nižší než na objednávce, není zpětně kupujícímu potvrzována a zboží je mu dodáno za platnou cenu v okamžiku přijetí objednávky.

Pokud je cena vyšší než cena uvedená na objednávce, prodávající neprodleně o této skutečnosti informuje kupujícího, který může novou cenu přijmout nebo objednávku stornovat.

3.3 Dopravné a balné

Většinu masážních křesel máme skladem, proto není problém dodat výrobek do 5 dnů. Při mimořádných přležitostech (narozeniny, svátky) možnost do 24 hodin!
Zásilku dodáváme k prvním zamykatelným dveřím. (po dohodě lze zboží při dodání instalovat)

 

Ceník dodání
Doprava relaxačních křesel  CZ 490,-Kč/ SK 25,-EUR

Doprava masážních křesel CZ 990,-Kč/ SK 50,-EUR

4. Záruční podmínky
Záruční doba a záruční list - záruční doba začíná běžet převzetím zboží zákazníkem.

Záruční doba je 2 roky. Pokud k danému výrobku existuje záruční list, pak je součástí v den prodeje zboží. V případě, že záruční list neexistuje, slouží jako záruční list daňový doklad.

Záruka se nevztahuje na běžné opotřebení zboží (nebo jeho dílů) způsobené používáním. Kratší životnost dílů výrobku v takovém případě nelze považovat za vadu a nelze ji ani jako takovou reklamovat.

Zákazníkům, kteří zboží používají pro účel podnikání nebo obchodu s daným výrobkem, není záruční doba stanovena občanským zákoníkem. Záruční doba uvedená na našich stránkách je určena pouze pro spotřebitele, nikoliv pro podnikatele, kteří zboží kupují v rámci své podnikatelské činnosti.

4.1. Reklamace – uplatnění práv z odpovědnosti za vady
V případě, že zákazník objevil na zakoupeném zboží v průběhu záruční doby vadu, která nebyla způsobena jeho nevhodným používáním, ale vadou samotného výrobku, má v záruční době právo na reklamaci zboží.

Postup reklamace - pokud chce zákazník reklamovat zboží koupené v internetovém obchodě, kontaktuje prodejce emailem,kde uvede zejména typ výrobku, kopii záručního listu, kopii prodejního dokladu a popis závady. Do 3 pracovních dnů budou zákazníkovi zaslány informace o dalším postupu.

4.2. Rozpor z kupní smlouvy
V případě, že věc při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou ("rozpor s kupní smlouvou"), má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě.

5. Odstoupení od smlouvy
Zákazník je oprávněn od smlouvy odstoupit v případě, že dodavatel nesplní smluvené podmínky dodání.

Zákazník, který nekupuje zboží v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti, má dále v souladu s § 53, odst. 7 a § 54 občanského zákoníku právo odstoupit od smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží a to bez udání důvodu.V takovém případě je zákazník povinen řádným písemným způsobem informovat prodávajícího na uvedené adrese.

5.1 Právo dodavatele na odstoupení
Dodavatel je oprávněn od smlouvy odstoupit pouze do okamžiku odeslání zboží, a to jen v případě nedostupnosti zboží nebo výrazné změny ceny zboží. Před odstoupením je ale dodavatel vždy povinen kontaktovat zákazníka za účelem dohody o dalším postupu.

5.2 Postup v případě odstoupení od smlouvy
V případě odstoupení od smlouvy před expedicí zboží dodavatelem, vrátí tento zákazníkovi přijatá plnění za objednané zboží.

Pokud již zákazník zboží obdržel a převzal, zašle zboží zpět dodavateli, kde dodavatel bez zbytečného odkladu posoudí stav vráceného zboží. Zboží zaslané zpět dodavateli musí být v neporušeném stavu, nepoškozené, kompletní (včetně příslušenství a všech poskytnutých dokladů včetně dokladu o koupi).

V případě, že je zboží vráceno dodavateli v jiném než neporušeném stavu, je zákazník povinen nahradit zejména náklady související s uvedením zboží do původního stavu a vzniklou škodu na zboží. Úhrada těchto nákladů a škody proběhne tím, že kupní cena, která je dodavatelem v případě odstoupení vrácena, je o tyto náklady a škodu odpovídajícím způsobem snížena.

Pokud zákazník splní všechny výše uvedené podmínky pro odstoupení od smlouvy, dodavatel mu vrátí již zaplacenou kupní cenu nebo její část, a to nejpozději do 30 dnů po vrácení zboží. Dodavatel vrací finanční prostředky na účet kupujícího po podpisu dobropisu.

6. Ochrana osobních údajů spotřebitele
Dodavatel shromažďuje se souhlasem zákazníků osobní údaje zákazníků, a to jméno, adresu, telefon a emailové spojení. Tyto údaje slouží pouze pro usnadnění objednávek zákazníků v budoucnu. Hesla k účtům jsou zabezpečena v databázi elektronickým šifrováním. V případě ztráty nelze toto heslo zjistit a proto Vám bude systémem zasláno nově vygenerované heslo, které si můžete ve svém profilu později změnit.

Pokud zákazník projeví svůj souhlas, může mu dodavatel sdělovat elektronickou formou obchodní sdělení s novinkami, nabídkami, inzercí.

Osobní údaje zákazníků dodavatel nepředává žádné další osobě.

Údaje, které dodavatel o zákazníkovi uchovává a zpracovává, včetně souhlasu se zasíláním obchodních sdělení může zákazník kdykoliv změnit, po přihlášení zvolit v přihlašovacím okně volbu - upravit nastavení účtu.

7. Závěrečná ustanovení
Tyto obchodní podmínky jsou platné pro všechny kupní smlouvy uzavírané mezi dodavatelem a zákazníkem.

Dodavatel si vyhrazuje právo obchodní podmínky měnit. Změněné podmínky vyhlásí vhodným způsobem na internetových stránkách v sekci obchodní podmínky.